Search form

Lúkas 8:6

6Achák akwɛnti ndǔ mmɨk sɛtárɛ́bhɛ́ nɛ mpok ácháká, anɨŋti, awɔsi, mbɔnyunɛ nɛbhʉɛ́rɛ́mɨk wu apu kɛm manyiɛp.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index