Search form

Lúkas 8:7

7Mbuɔt anɛfu akwɛnti ndǔ mmɨk anɛ tákɔ nsěnse ágò arɛ́. Achak are gó, kɛ tákɔ nsěnse agó áchók yɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index