Search form

Lúkas 8:8

8Kɛ nchwi áchák akwɛnti ndǔ mmɨk ndɨ́ndɨ́, agó achyɛ bɛyǎ nchwi. Ayá acha anɛ bápɨ́ ndɔŋ bɛsa bɛtay.” Ndǔ ngwɛnti, Yesu arɛm bɛ, “Mmǔ anɛ áyàŋ bɛghok, ántá batú angok sayri.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index