Search form

Lúkas 8:9

Ntí Yesu árɛ̀m kɛpɨ ndǔ bakay

(Mt 13.10-17; Mk 4.10-12)

9Baghɔk Yesu bábhɛ́p yi ntí nɛkay ɛnɛn.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index