Search form

Lúkas 9:1

Yesu ató bǒnto bhi ndǔ bɛtɨk

(Mt 10.5-15; Mk 6.7-13)

1Nywɔp nɛ́mɔ́t, Yesu abhɨŋɨ baghɔkɔ́ bhi bati byo nɛ apay, achyɛ bhɔ bɛtaŋ ndu bɛ́bók mɛnyǔ bɛfóŋó bɛbʉ́bɛbʉ mɛnkɛm nɛ ndu bɛ́bu mame.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index