Search form

Lúkas 9:10

Yesu adɨ́k ngɛmntay bho

(Mt 14.13-21; Mk 6.30-44; Jn 6.1-14)

10Bǒnto Yesu bápɛ́rɛ́ nɔ́kɔ́ nsɛm, bágháti Yesu mɛnyɨŋ ɛbhɛn bɔ́ bákʉ́. Asɔt yɛ bhɔ ansɛm, bárɔ́k ɛtɔk ɛnɛ bábhɨ̀ŋɨ bɛ Bɛtsáida.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index