Search form

Lúkas 9:11

11Yɛ̌ nɔ, bɛyǎ bo bághók, bábho bɛkoŋo yi. Asɔt bhɔ sayri, abho bɛghati bhɔ ɛnyu Mandɛm abhak nɛ bho mbɔ Mfɔ wap ámbu nɔkɔ abhɛn báyàŋ yi ambu bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index