Search form

Lúkas 9:12

12Mmok ábhó nɔ́kɔ́ mɛ́nɛ́m, baghɔkɔ́ bhi bárɔ́k ntá yi barɛm bɛ, “Ghatí bǒbhɛn bɛ mándɔ́k ndǔ bɛtɔk ɛbhɛn bɛchi fá kɛkwɔt nɛ ndǔ bakɨ mánjáŋ nɛnyíɛ́ nɛ bɛbhak bɛbhʉrɛ. Ɛtɔk ɛ́pú fá!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index