Search form

Lúkas 9:13

13Kɛ Yesu aghati bɔ bɛ, “Bě babhɔŋ, chyɛ̌ ká bhɔ nɛnyíɛ́ mányíɛ́.” Bákɛ́mɛ yi bɛ, “Sɛ́bhɔŋ chi bɔ̌bɛkpɔkɔ́ brɛt batay nɛ nsi ɛpay. Ɛnyɨŋ ɛchak ɛpu. Ɔ̌yáŋ sɛ́ndɔ́k sɛ́nku nɛnyíɛ́ ntá ngɛ́mtáy bǒbhɛn mankɛm kɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index