Search form

Lúkas 9:14

14Mpǎy babhakanɛm abhɛn bachi arɛ abhak mbɔ nká ɛtay. Yesu aghati baghɔkɔ́ bhi bɛ, “Kʉ ka bo mánchɔ́kɔ́ amɨk ndǔ bakwɔ́, yɛ̌ntɨkɨ nkwɔ́ ámbɔ́ŋ bǒbati bɛsa bɛpay nsɛm byo.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index