Search form

Lúkas 9:15

15Baghɔkɔ́ bhi bákʉ mbɔ ɛnyǔ yi árɛ́mɛ́, bǒ mankɛm báchɔ́kɔ amɨk.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index