Search form

Lúkas 9:18

Píta arɛm bɛ Yesu chí Mpɛmɛ Mandɛm átó

(Mt 16.13-19; Mk 8.27-29)

18Nywɔp nɛmɔt, ɛ́fákari bɛ Yesu ǎnɨ̀kmʉɛt aywǐnti nɛ baghɔkɔ́ bhi babhak kɛkwɔt nɛ yi. Ánáŋá nɔ́kɔ́ mɛnɨkmʉɛt abhɛ́p bhɔ bɛ, “Bo bárɛ̀m bɛ́ nchí agha?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index