Search form

Lúkas 9:19

19Bɔ́ bákɛ́mɛ yi bɛ, “Mbɔk bárɛ̀m bɛ ɔchí Jɔ̌n Njwiti. Bachak bɛ Ɛláija, nɛ abhɛnɛfu bɛ ɔchí ndɛmɛkɛpɨ̌ntɨ amɔt anɛ tɛ̌ nyaka kɛ ɔpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index