Search form

Lúkas 9:2

2Kɛ ǎtó bhɔ nɛfí bɛ́ mándɔ́k mángátí bho ɛnyu Mandɛm abhak nɛ bo mbɔ Mfɔ wap nɛ bɛ mámbú bǒ mame.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index