Search form

Lúkas 9:20

20Arɛm nta yap bɛ, “Kɛ bě babhɔŋ bǎrɛ̀m bɛ mɛnchí agha?” Símun Píta akɛmɛ yi bɛ, “Wɔ kɛ ɔ́chí Mpɛmɛ Mandɛm afyɛ́ nyaka bariɛp bɛ ǎtò.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index