Search form

Lúkas 9:21

Yesu arɛm bɛ chɔŋ manchyɛ yi bɛyǎ ɛsɔŋɔri nɛ mangway yi

(Mt 16.21; Mk 8.31)

21Yesu asɛmti bhɔ bɛ́ bákɛ́ ghati yɛ̌ mmu bɛ yi achi Mpɛmɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index