Search form

Lúkas 9:22

22Nɛ arɛm bɛ, “Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɔ̌ŋ bɛghɔ bɛyǎ ɛsɔŋɔri. Bǒ-batí ɛtɔk, nɛ bǒbati bachiǎkap Mandɛm, nɛ batɔŋ ɛbhé Mandɛm bábyak chɔŋ mɛ nɛ mángwáy mɛ, kɛ ɛ́ghaka nɔkɔ manywɔp arat, mpɛtnsɛm ndǔ nɛpɛ́m.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index