Search form

Lúkas 9:23

Ɛnyɨŋ ɛnɛ mmu ábhɔ́ŋɔ́ bɛ́kʉ kɛ ambak nkoŋo Yesu

(Mt 16.24-28; Mk 8.34-9.1)

23Yesu aghati yɛ bho mankɛm bɛ, “Mbák mmú ǎyàŋ bɛbhak nkoŋo wa, abhɔŋ bɛ́ghɔ́kɔntɨk mmʉɛt yi, ampɔkɔ ɛkotákátí yi yɛ̌ntɨkɨ nywɔp, ankoŋo mɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index