Search form

Lúkas 9:24

24mbɔnyunɛ mmǔ anɛ áyàŋ bɛpɛmɛ mmʉɛt yi ǎnɛ́m nɛpɛ́m ɛni. Kɛ yɛ̌ agha anɛ áká mɛnɛm nɛpɛ́m ɛni ɛ̌ti ya, ǎbhɔŋ chɔŋ nɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index