Search form

Lúkas 9:26

26Mbák mmu abhɔ̌ŋ ntíánwɔ́p ɛ̌ti ya nɛ ɛ̌ti ɛyɔŋ ɛya, chɔŋ Mɛ Mmu mfú ntá Mandɛm mbɔ̌ŋ ntíánwɔ́p bɛ́sɔ́t yi mbɔ mmǔ wa mpok anɛ mɛ̌twɔ̀ nɛ kɛnɛ́m ɛka ɛkɛn kɛchi kɛnɛ́m Ɛta nɛ ɛkɛn bɔángɛl abhi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index