Search form

Lúkas 9:28

Bɛsí Yesu bɛ́yíbhiri

(Mt 17.1-8; Mk 9.2-8)

28Yesu ánáŋá nɔ́kɔ́ bɛrɛm mɛnyɨŋ ɛbhɛn, bɛrɔŋ mbɔ manywɔp ánɛn, asɔt Píta, nɛ Jɔ̌n, nɛ Jems akó amfǎy njiɛ nɛ bhɔ ndu mɛnɨkmʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index