Search form

Lúkas 9:29

29Ndu ánɨ̀kmʉɛt, bɛsí bhi bɛ́bhó bɛyibhiri. Ndɛn ɛ́yi nkwɔ ɛ́yíbhíri ɛ́nkɔt nɔkɔ ŋwaŋwǎŋwaŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index