Search form

Lúkas 9:3

3Apɛt arɛm ntá yap bɛ, “Bǎkɛ́ pɔkɔ́ yɛ̌nyɨŋ ndǔ nɛkɔ ɛnɔ, yɛ̌ ntɛm, yɛ̌ ɛbha, yɛ̌ brɛt, yɛ̌ nkáp, nɛ yɛ̌ chí ndɛn ɛ́chák.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index