Search form

Lúkas 9:30

30Tɛ́mchok bǒ bati apay bábhési bare rɛm kɛpɨ nɛ Yesu. Babhak Moses nɛ Ɛláija.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index