Search form

Lúkas 9:31

31Báre ghɔ nɛ bɛdiɛ́rɛ́ Mandɛm nɛ mándɛm nɔkɔ kɛpɨ nɛ Yesu ɛ̌ti nɛrɔŋ anɛ yi ábhɔ́ŋɔ́ bɛrɔŋ Yerúsalɛm angu arɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index