Search form

Lúkas 9:32

32Píta nɛ mamʉɛrɛ bhi bati apay bákwɛ́n kɛnɔ́, kɛ máŋɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ bághɔ́ bɛdiɛ́rɛ́ Yesu nɛ bǒ bati apay abhɛn bachi nyaka téé nɛ yi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index