Search form

Lúkas 9:33

33Mpok bɔ́ bárɔ̀ Yesu, Píta arɛm ntá yi bɛ, “Ɛta, ɛ́rɨ tontó bɛ sɛchi fá! Dɔ̌ sɛ́nté bɛtɛm bɛrat, Ɛmɔt ntá yɛ, ɛchak ntá Moses, nɛ ɛnɛ́fú ntá Ɛláija.” Píta kɛrɨŋɨ mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi arɛmɛ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index