Search form

Lúkas 9:34

34Ɛnɛ́ Píta árɛ̀m ɛnyu yɔ, nɛbháŋ nɛ́sɛp nɛkuti bhɔ. Bɛcháy bɛ́kɛ́m baghɔk Yesu bhɔ ndǔ nɛbháŋ nɛ́kùti bhɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index