Search form

Lúkas 9:35

35Ɛyɔŋ ɛ́fú ndǔ nɛbháŋ ɛ́ndɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Nɛ́ chí Mɔ́wa anɛ njábhɛ́. Ghók ká yi!”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index