Search form

Lúkas 9:36

36Ɛyɔŋ ɛyɔ ɛ́rɛ́mɛ́ nɔ́kɔ́ ɛnyu yɔ, baghɔk Yesu baghɔ bɛ yi arɔp chi aywǐnti. Báchók manyu kɛ ghati yɛ̌ mmu ndǔ manywɔp yɔ mɛnyɨŋɨ́ maknkay ɛbhɛn bɔ baghɔ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index