Search form

Lúkas 9:37

Yesu abú mmɔ̌ anɛ ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛ́chyɛ́ yi ntímɛn

(Mt 17.14-18; Mk 9.14-27)

37Nɛyí nɔ́kɔ́ mpok Yesu nɛ bɔ Píta básɛ́bhɛ́ njiɛ, bɛyǎ bho bárɔk batɛmɛri Yesu.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index