Search form

Lúkas 9:38

38Mmǔ amɔt ndǔ nkwɔ bo bhɔ abho bɛbɨk andɛmɛ nɔkɔ bɛ, “Ntɔŋ, nnɨkmʉɛt, bú mɔ́wa. Achí mbakanɛm nɛ ndiɛrɛ yí kɛ mbɔ́ŋɔ́!

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index