Search form

Lúkas 9:39

39Ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ ɛsɔŋɔri yi. Ɛ́kʉ ǎchɔkɔ ambo bɛbɨk, ɛ́ngʉɛp yi amɨk, ɛ́nkʉ yi ande wɛt ɛ́fɛ́n ɛ́mfu nɔkɔ yí anyu. Nɛ ɛ́taŋ kɛ ɛ́ndɔ yi. Ɛ́dɛ̀n yi, ɛ́mfyɛ yi mɛnɨ amʉɛt.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index