Search form

Lúkas 9:40

40Nnɨkmʉɛt ntá baghɔkɔ́ bhɛ bɛ́ mámbók yɔ́ kɛ bábhɨ́kɨ́ kway bɛkʉ nɔ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index