Search form

Lúkas 9:41

41Yesu arɛm bɛ, “Bě mkpáká bho anɛ abhɨkɨ bhɔŋ nɛka nɛ mɛ, bě bhó bǎyìbhiri tɛtɛp ndǔ ɛnyɨŋ ɛchak, chɔŋ mpɛt ntat nɛ bhe ná? Chɔŋ nkɛ́pntɨ nɛ bhe ngaka fá?” Kɛ arɛm ntá chimɔ bɛ, “Twɔ́ nɛ mɔ́ywɛ fá.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index