Search form

Lúkas 9:42

42Mpok mɔ́wu árɔ̀ŋ ntá Yesu, ɛfóŋó yɔ ɛpɛt ɛ́gʉɛp yí amɨk, ɛkʉ yi are wɛt. Kɛ Yesu ásáy ɛfóŋó ɛbʉ́bʉ yɔ, bɛ ɛ́ndɔ́ mɔ́wu. Yesu abú yi, akɛmɛ ntá ɛtayi.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index