Search form

Lúkas 9:43

43Bo mankɛm bábhák maknkay bɛghɔ bɛtaŋ Mandɛm.

Yesu apɛt aghati bakoŋo bhi bɛ́ chɔŋ mángwáy yí

(Mt 17.22, 23; Mk 9.30-32)

Bo barɔk ambɨ bɛbhak maknkay ɛ̌ti yɛ̌ntɨkɨ ɛnyɨŋ ɛnɛ Yesu ákʉ́. Yesu arɛm ntá baghɔkɔ́ bhi bɛ,

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index