Search form

Lúkas 9:44

44“Nɛnɛ́ ká batú sayri mǎngok ɛnyɨŋ ɛnɛ nchí ghati bhe. Chɔŋ mánti Mmu anɛ áfú ntá Mandɛm, mámfyɛ yi amɔ bǒ mmɨk.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index