Search form

Lúkas 9:45

45Kɛ bɔ́ kɛjwimɛm ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́. Mandɛm abhɛsɛ ntí bɛyɔŋ bhɔ ntá yap bɛ bákɛ́ rɨŋɨ ndak anɛ áchí amɛm. Nɛ báre cháy bɛbhɛp Yesu mbɔ̌ŋ ɛnyɨŋ ɛnɛ yi árɛ́mɛ́.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index