Search form

Lúkas 9:46

Nkoŋo Yesu anɛ acha bachak

(Mt 18.1-5; Mk 9.33-37)

46Baghɔkɔ́ bhi bábhó bɛkɛm ɛpʉ́ítí nɛ batɨ ndu bɛrɨŋɨ mmu wap anɛ áchá bachak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index