Search form

Lúkas 9:48

48Arɛm yɛ ntá yap bɛ, “Yɛ̌ agha anɛ ásyɛpti mandú mmɔ́ mbɔ anɛ nɛ maŋák ndǔ nyɛ́n ɛnɛ, ǎsyɛpti mɛ́; nɛ yɛ̌ agha anɛ ásyɛpti mɛ nɛ maŋák ǎsyɛpti mmu anɛ átó mɛ. Dɨŋɨ́ ká bɛ mmu ywɛká anɛ ásɛ̀pti mmʉɛt ntá abhɛnɛfu, kɛ áchí mǔngo sayri sayri ntá yɛka mankɛm.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index