Search form

Lúkas 9:5

5Nɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ́ bǎchuɔ́bhɛ́ kɛ bo kɛ syɛpti bhe, dɔ̌ ká ɛtɔk ɛyɔ nɛ bǎpɛrɛ́ fá arɛ́, kwɛt ka mfok anɛ áchí be bɛkak. Chɔŋ ɛyɔ ɛ́mbak mbɔ ntísiɛ ndǔ ɛnyɨŋ ɛnɛ́ bɔ́ bákʉ́.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index