Search form

Lúkas 9:50

50Yesu akɛmɛ bɛ, “Bǎkɛ́ káŋ mmu mbɔ awú, mbɔnyunɛ yɛ̌agha anɛ ápú mǔmpap ywɛka achí mmǔ ywɛka.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index