Search form

Lúkas 9:51

Bǒ Samária kɛsyɛpti Yesu

51Mpok ágháká nɔ́kɔ́ kɛ́kwɔ́t anɛ Mandɛm asɔt Yesu amfay, Yesu akʉ ntɨ ɛni bɛrɔŋ Yerúsalɛm nɛ abho bɛrɔŋ.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index