Search form

Lúkas 9:53

53Kɛ bǒ ɛtɔk yɔ kɛ ka yi anchwe arɛ mbɔnyunɛ baghɔ nyaka bɛ yi atɨ bɛrɔŋ chi Yerúsalɛm.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index