Search form

Lúkas 9:54

54Baghɔk abhi Jems nɛ Jɔ̌n, bághɔ́ nɔ́kɔ́ nɔ́, bárɛm ntá Yesu bɛ, “Acha, ɔ̌yàŋ sɛ́mbɨ́ŋɨ́ ngó ámfú amfay antwɔ ansɔŋ bǒbhɛn-ɛ?”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index