Search form

Lúkas 9:55

55Kɛ Yesu ayibhiri mmʉɛt aghati bhɔ bɛ ɛnyɨŋ ɛnɛ bárɛmɛ ɛ́pú chak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index