Search form

Lúkas 9:56

56Yí nɛ baghɔkɔ́ bhi báfʉɛ́t bárɔk ndu mɔ́tɔk achak.

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index