Search form

Lúkas 9:57

Ɛnyǔ nɛpɛ́m nkoŋo Yesu nɛ́bhɔ́ŋɔ́ bɛbhak

(Mt 8.19-22)

57Ndu bárɔ̀ŋ, mmǔfú arɛm ntá Yesu bɛ, “Chɔŋ mbak nkoŋo ywɛ yɛ̌ntɨkɨ ɛbhak ɛnɛ ɔ̌rɔ̀ŋ.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index