Search form

Lúkas 9:60

60Yesu aghati yi bɛ, “Dɔ̌ bawú mámbɛ́mɛ́ ngú wap. Kɛ wɔ, dɔ́k ghati bo Mbok Ndɨ́ndɨ́ ɛ̌ti ɛnyu Mandɛm abhak nɛ bho mbɔ Mfɔ wap.”

Ɛkáti Nku Nkɔ

© 2010, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved. More Info | Version Index